Koopovereenkomst Vitrine en Accessoires Only Cannoli

  1. Deze koopovereenkomst geldt tussen Only Cannoli, gevestigd te Uithoorn (KvK nummer 67783899), (“wij”of “Only Cannoli”) en u (“u” of “Afnemer”) en vormt samen met de Algemene Voorwaarden van Only Cannoli, een eventuele offerte en andere gemaakte afspraken, de overeenkomst tussen Only Cannoli en u met betrekking tot vitrines (de “Vitrines”) en bijbehorende presenteerschalen, smaakaartjes en het A4 promotiebordje (tezamen de “Accessoires”) die u bij Only Cannoli koopt (de “Overeenkomst”). Waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “Producten” worden ook de Vitrines en Accessoires bedoeld. Enige algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing.
  2. Bij aankoop van één of meer Vitrines met Accessoires krijgt u minimaal 200 en maximaal 300 cannoli cadeau. Dit aantal hangt af van het type Vitrine dat u kiest en staat vermeld in de webshop bij de specifieke Vitrine. Dit betekent dat u feitelijk niets betaalt voor de Vitrine.
  3. De Vitrines en Accessoires zijn qua vormgeving en uitvoering kenmerkend voor de uitstraling van Only Cannoli en bevatten (deels) het merk van Only Cannoli. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Vitrines en het merk ONLY CANNOLI komen toe aan Only Cannoli.
  4. U mag de Vitrines en Accessoires uitsluitend gebruiken ter presentatie en promotie van de cannoli en andere eetbare producten van Only Cannoli. U mag deze niet gebruiken voor de promotie/verhandeling van producten van derden. U mag de Vitrines en Accessoires niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Only Cannoli doorverkopen of anderszins ter beschikking stellen aan derden. Ook mag u het uiterlijk van de Vitrines en Accessoires niet wijzigen en het merk ONLY CANNOLI dat daarop staat niet verwijderen of afdekken. Voor iedere schending van dit artikel bent u een direct opeisbare boete aan Only Cannoli verschuldigd van EUR 5.000,00 zegge vijfduizend euro en € 1.000,00 per dag tot een maximum van € 15.000,00 zolang de overtreding zich voordoet. Dit laat onverlet het recht van Only Cannoli om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen alsmede (aanvullende) schadevergoeding.
  5. Als u in strijd met artikel 4 handelt, bent u direct in verzuim en mag Only Cannoli de Overeenkomst met onmiddellijke ingang bij schriftelijke kennisgeving (incl. email) ontbinden. Dit betekent dat u de Vitrines en Accessoires, naar keuze van Only Cannoli, direct moet teruggeven aan Only Cannoli als zij deze bij u ophaalt, of moet vernietigen. Van de vernietiging moet u een filmpje aan ons mailen. U ontvangt geen terugbetaling van de aankoopprijs, aangezien de Vitrine feitelijk gratis was (zie artikel 2). Als u weigert de Vitrine en/of Accessoires terug te geven of te vernietigen, bent u een direct opeisbare boete aan Only Cannoli verschuldigd van EUR 2.500,00 zegge vijfentwintighonderd. Dit laat onverlet het recht van Only Cannoli om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen alsmede (aanvullende) schadevergoeding.
  6. Als u op enig moment stopt met de verkoop van de eetbare Producten van Only Cannoli, mag u de Vitrine en Accessoires niet gebruiken voor producten van derden. U kunt de Vitrines en Accessoires dan retourneren aan Only Cannoli of een bewijs van vernietiging sturen door middel van een filmpje.
    U krijgt per Vitrine EUR 50 ex BTW retour, ongeacht het type Vitrine.
  7. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende afspraken is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Only Cannoli © september 2022

Overeenkomst Vitrine en Accessoires in PDF